تبلیغات پراکنده ، بدون برنامه و چشم‌اندازهای استراتژیک به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.در این واحد با در نظر گرفتن اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت مشتری و بررسی پیام‌های تجاری و استخراج ایده اصلی تبلیغاتی،کمپین یکپارچه ارائه می‌شود و نیز با بررسی قابلیت‌های رسانه‌های مختلف برحسب نیاز مشتری،برنامه‌ای تبلیغاتی مدون می‌شود.

خدمات واحد طراحی و برنامه‌ریزی کمپین تبلیغاتی